Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4883 f346
Reposted frompoppyseed poppyseed viabarricade barricade
5599 2dfa 500

Roof Gardens in Rome

Reposted fromerial erial
5561 01df 500
Reposted fromerial erial
5508 e2c5
Reposted fromerial erial
5506 7fd8 500
Reposted fromerial erial
4811 4b1f
Reposted fromerial erial
4809 874a 500
Reposted fromerial erial
7892 9540 500
Reposted fromerial erial
5471 6e3a 500
Reposted fromerial erial
4540 813d 500
Świrszczyńska
Lgnę do ludzi, ale im nie otwieram.
— Miron Białoszewski
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq vianyaako nyaako
4792 0668
Reposted fromalkoholiclogic alkoholiclogic vianyaako nyaako
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.
— Ernest Hemingway
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie vianyaako nyaako
7579 abaf
Reposted fromdailylife dailylife vianyaako nyaako
Zasypiasz z tym, o kim myślisz przed snem.
— 12km 200m
Reposted fromrawwwr rawwwr vianyaako nyaako
5157 0ae1
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viavaa vaa
0892 6010
Reposted fromblackcandy blackcandy
Nikt nie chce być singlem, bo nikt nie chce zamienić się w potwora, w na stale przyspawaną do własnego pierdolnika emocjonalną kalekę. Człowiek, który zaczyna budować swoje życie na bazie własnej samotności zaczyna się nieodwracalnie psuć.
— Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl